31 Ekim 2010 Pazar

Güney Kore halkının dini . . . religion of south korea

Güney Kore'de geleneksel Budist inancı ile büyük oranda artan Hristiyan nüfusu (Katolik Hristiyanları ve Protestanlarla birçok mezhep) önemli yer tutmaktadır. İki dine ait uygulamalar Kore Konfüşyüsçülüğü'nün etkisinde Joseon Hanedanlığı süresince resmi ideoloji olarak 500 yıl süreyle kalmıştır. Kore Şamanizm'i de Kore Yarımadası'na özgü bir dindi.

Nüfusa Göre İstatistiklerle Din
Ateizm %46.5
Budizm %22.8
Protestanlık %18.3
Roma Katolik Kilisesi %10.9
Diğer Dinler %0.7
Won Budizm %0.3
Konfüçyüsçülük %0.2
Cheondoizm %0.1
İslamiyet %0.1

Güney Kore devletinin derlediği 2005 istatistiklerine göre nüfusun yaklaşık % 46.5'i Atezim'i tercih etmektedir.

Dini popülasyonun % 29.3'ü Hristiyan (% 18.3'ü Protestanlar ve % 10.9'u Katolikler), % 22.8'i Budist ve diğerleri Jeungizm, Daesunizm, Cheondoizm, Taoizm, Konfüçyüsçülük ve Won Budizm gibi yeni dini akımlara mensuptur.

Korelilerin küçük bir azınlığı da İslam dinine inanmaktadır. Resmi dinlere inananlar büyük metropol alanlarda en yüksek dilimlere sahiptirler: Seoul'de % 49.9, Busan'da % 46.1, Daegu'da % 45.8. Güney Kore, Doğu Asya'da ya da Güneydoğu Asya'da Filipinler ve Doğu Timor'un ardından üçüncü en büyük Hristiyanların yüzdeliğine sahiptir.

Hristiyan grupların dışında, dürüst bir biçimde açık ve seçik olarak inananlar ve inanmayanlar arasında yaşayanlar da bu istatistikte yer almaktadır. Örneğin, Budistler veya Konfüçyüsçüler tarafından teşhis edilebilmiş zorla veya kişiye özel kriterler yoktur. Diğer ülkelerde de var olmakla beraber, Kore'deki mülteci ırkı Budistler ile Budist olmayanlar olarak ayrılmaktadır. Resmi grupların dışındaki birçok kişi de bu geleneklerin derin etkisinde kalmaktadır. Ayrıca Koreliler arasında, Budist tapınağında ibadet etmek, Konfüçyüsçü atalar için yapılan törenlere katılmak ve hatta bir şamana danışmak ve bir kuta sponsor olmak acayip görülmemektedir. Bundan başka, istatistikte yer alan bilgilerde yeni dinlere mensup olanların sayısı olduğundan daha aşağı gösterilebilir. Bazı kaynaklar Ch'ongdoyo taraftarlarının 1 milyonun üzerinde olduğunu söylemektedir.

Dinsel ifadenin büyük çeşitliliğiyle, Güney Kore'nin sosyal gelişiminde dinin rolü karmaşık oldu. Bazı gelenekler ibadet törelerinden ziyade önemli kültürel özelliklere bağlı bulunmaktadır. Konfüçyüsçülük önemli bir sosyal etik olarak kalmıştır; etkisi Korelilerin eğitime atfettikleri yaygın şekliyle ortaya çıkmaktadır. Hristiyanlık modernleşme ve sosyal reformla kimliğini saptamıştır. Modern Güney Kore'de birçok Hristiyan gibi eski muhalefet lider Kim Dae Jung da bir Katolik olarak açık bir ifadeyle insan haklarını savunmuş ve hükümeti eleştirmiştir. Kentsel Endüstriyel Misyonu gibi Hristiyan-destekli organizasyonlar, işçi organizasyonlarının ve birlik hareketlerinin gelişmesine yardımcı olmuştur. Her iki geleneksel inançta Hristiyanlıkta yeni dinler şaşırtıcı değişiklik ve çeşitlilikle ilerlemektedir. Küçük ve geçici olmalarına karşın 1800'lerin sonlarında Güney Kore'de 5000 kadar yeni din olduğu tahmin ediliyordu.


English
Religion in South Korea
Religions in South Korea are dominated by both traditional Buddhist faith and a large growing Christian population (Composed of Catholic Christians and Protestants of various denominations). The practice of both of these faiths has been strongly influenced by the enduring legacies of Korean Confucianism, which was the official ideology of the 500-year-long Joseon Dynasty, and Korean shamanism, the native religion of the Korean Peninsula.

Statistics on Religion By Population
No religion (incl. Atheism) 46.5%
Buddhism 2.8%
Protestantism 18.3%
Roman Catholic Church 10.9%
Other religions 0.7%
Won Buddhism 0.3%
Confucianism 0.2%
Cheondoism 0.1%
Islam 0.1%

According to 2005 statistics compiled by the South Korean government, approximately 46.5% of the South Korean population express no religious preference.

Of the religious population, 29.3% are Christian (of which 18.3% (on total) profess to be Protestants and 10.9% to be Catholics), 22.8% are Buddhist, and the rest adheres to various new religious movements including Jeungism, Daesunism, Cheondoism, Taoism, Confucianism and Won Buddhism.

A small minority of Koreans also profess Islam. Large metropolitan areas had the highest proportions of people belonging to formal religious groups: 49.9 percent in Seoul, 46.1 percent for Busan, and 45.8 percent for Daegu. South Korea had the third highest percentage of Christians in East Asia or Southeast Asia, following the Philippines and East Timor.

Except for the Christian groups, who maintain a fairly clearcut distinction between believers and nonbelievers, there is some ambiguity in these statistics. For instance, there is no exact or exclusive criterion by which Buddhists or Confucianists can be identified. Although existing in other countries, the lineage of refuge, a commitment that distinguishes between Buddhists and non-Buddhists has disintegrated in Korea and is difficult to find because religion is seen to be hereditary. Many people outside of formal groups have been deeply influenced by these traditions. Moreover, it is not uncommon for Koreans to pray at Buddhist temples, participate in Confucian ancestor rites, and even consult a shaman and sponsor a kut. Furthermore, the statistics may underrepresent the numbers of people belonging to new religions. Some sources have given the number of adherents of Ch'ondogyo as over 1 million.

Given the great diversity of religious expression, the role of religion in South Korea's social development has been complex. Some traditions are adhered to as important cultural properties rather than as rites of worship. Confucianism remains important as a social ethic; its influence is evident in the immense importance Koreans ascribe to education. Christianity is identified with modernization and social reform. Many Christians in contemporary South Korea, such as veteran political opposition leader Kim Dae Jung, a Catholic, have been outspoken advocates of human rights and critics of the government. Christian-sponsored organizations such as the Urban Industrial Mission promote labor organizations and the union movement. New religions draw on both traditional beliefs and on Christianity, achieving a baffling variety and diversity of views. It has been estimated that there were as many as 5000 new religions in South Korea in the late 1800s, though many were small and transient phenomena.


(ALINTI)

1 yorum:

Unknown dedi ki...

korenin kültürünü yaşayışını gördüğümde bi kaç şey hariç bence islamiyet çok yakışırdı güney koreye ,biz malesef asker gönderdik ama islamiyet adına çokda birşey yapmadık malum zorlama yoktur bizde ben zorlayalımda demiyorum zaten ama yapamadık islamiyeti yaymayı beceremedik işte.
bizim yapamadığımızı hristiyanlar misyonerleri ile fazlasıyla yapmışlar :(
okuduğum kaynaklara göre savaşa asker gönderirken papazda gönedrmişler sırf hristiyanlığı yaymak için :(

Bu konuda çok zayıfız ve üzülüyorum cidden:(


Yorum Gönderme

WRİTE A COMMENT ! :) SÖYLE ! :)✿✿✿